Anime Detour 2012 Information


Anime Detour 2012

Anime Detour 2012
March 30 - April 1, 2012
Sheraton Bloomington Hotel, Minneapolis South
Minneapolis, MN

Anime Convention

Attendance Information

Attendance:
5,000 total people (estimated)

Anime Detour 2012 Guests

Anime Detour 2012 Reports and Photos

  • No reports found.
Submit a link to a report

Previous/Future Events

Anime Detour 2024  —  March 29-31, 2024
Anime Detour 2023  —  April 7-9, 2023
Anime Detour 2022  —  March 18-20, 2022
Anime Detour 2021  —  April 2-4, 2021
Anime Detour 2020  —  April 3-5, 2020
Anime Detour 2019  —  March 29-31, 2019
Anime Detour 2018  —  April 6-8, 2018
Anime Detour 2017  —  April 7-9, 2017
Anime Detour 2016  —  April 22-24, 2016
Anime Detour 2015  —  March 27-29, 2015
Anime Detour 2014  —  April 4-6, 2014
Anime Detour 2013  —  April 19-21, 2013
Anime Detour 2012  —  March 30 - April 1, 2012
Anime Detour 2011  —  April 1-3, 2011
Anime Detour 2010  —  April 23-25, 2010
Anime Detour 2009  —  April 3-5, 2009
Anime Detour 2008  —  April 4-6, 2008
Anime Detour 2007  —  March 23-25, 2007
Anime Detour 2006  —  March 24-26, 2006
Anime Detour 2005  —  March 11-13, 2005
Anime Detour 2004  —  March 26-28, 2004

Update Anime Detour 2012 Information